Khóa học: Làm website WordPress dành cho người mới bắt đầu - Ktcity

Khóa học: Làm website WordPress dành cho người mới bắt đầu

Xem thông tin về khóa học này tại: https://kt.city/wordpress/

Course Content

Nội dung Trạng thái
1

Kiến thức tổng quát về WordPress

2

Cài đặt Wordpress trên hosting

3

Sơ lược và giao diện và dashboard Wordpress

4

Cài đặt Wordpress, theme và plugin

5

Post và Page trong Wordpress

6

Điều hướng trong Wordpress với menu

7

Bảo mật cơ bản trong Wordpress

8

Sao lưu, phục hồi, di chuyển dữ liệu trong Wordpress