Expert: Dương Nhật Long

Dương Nhật Long

Dương Nhật Long

VIP Publisher at Accesstrade

Làm tiếp thị liên kết với thị trường tài chính từ 2017. Có kinh nghiệm xây dựng và phát triển nội dung Chatbot, SEO website và Facebook Ads. Là VIP Publisher từ Accesstrade, Nhật Long đã thực chiến và kiếm được nguồn thu nhập ổn định qua các dạng hình thức và mô hình khác nhau.

Kiến thức

2

Đang theo học

1391

Được khuyến nghị

39

Được khuyến nghị