Bạn cần hỗ trợ?

Thời gian hỗ trợ

Thời gian KTcity hỗ trợ là từ 9:00 đến 18:00 từ T2 đến T6. Tuy nhiên chúng tôi sẽ ưu tiên hỗ trợ những vấn đề quan trọng ngoài giờ làm việc.