Kazato

  NGUYỄN HOÀNG BẢO

  Kazato

  Người dùng tại KTcity

  Đơn giản chính là đơn giản

   Kiến thức đang học

   10

   Thời gian học

   15h23p

   Đã khuyến nghị

   5

   Khuyến nghị gần đây