Nguyen Xuan Duc

Nguyễn Xuân Đức

  Nguyen Xuan Duc

  Người dùng tại KTcity

  Học hỏi không ngừng ...

  Kiến thức đang học

  9

  Thời gian học

  10h17p

  Đã khuyến nghị

  1