Nezry Nguyễn

Nguyễn Phát Lộc

Nezry Nguyễn

CEO

Kiến thức là vô giá, đầu tư vào bản thân không bao giờ là lỗ.

Kiến thức đang học

6

Thời gian học

5h0p

Đã khuyến nghị

1