NghiêmGia

Nghiêm Hoàng Gia

NghiêmGia

Người dùng tại KTcity

Eat, Sleep, MMO, Repeat

Kiến thức đang học

10

Thời gian học

2h25p

Đã khuyến nghị

10

NghiêmGia's Story

Luôn trau dồi học hỏi, tạo giá trị

  • 6ec0c7e8-10af-4b8d-9c6a-95a3de25bae5.jpg

Khuyến nghị gần đây