Rosie

  Trần Thị Ngọc Nữ

  Rosie

  Người dùng tại KTcity

  Ham học hỏi

   Kiến thức đang học

   10

   Thời gian học

   5h56p

   Đã khuyến nghị

   6

   Khuyến nghị gần đây